نیم

اعضای هیئت مدیره

عضو تیم

نادم خان

مهندس ارشد

روزالی استوارت

مهندس ارشد

ارمان خان

معماری

استنفورد سارجنت

مهندس جوان