گاید ( هادی) نورد ( Rolling Mill Guides )

گایدها سیستم‌های مکانیکی هستند که برای ارائه یک مسیر صاف و کنترل ‌شده برای کالیبراسیون طراحی شده‌اند. در طول نورد مواد از استندهای غلتکی عبور می‌کند. ساختار کلی این سیستم مکانیکی ممکن است با توجه به ویژگی‌های مواد متفاوت باشد.‌

گاید (هادی)های نورد

انواع گایدهای آسیاب نورد: 

 – هادی‌های استاتیک

 – باکس‌های مبدل

 – باکس‌های ورودی دو غلتکی

 – باکس گایدهای ورود چهار غلتکی

 – باکس‌های اسلیت دوتایی

 – باکس‌های اسلیت سه گانه

 – باکس‌های اسلیت چهارتایی

گاید (هادی) نورد